16 photos

Charleston, KS - Feedlot -2

Charleston, KS - Feedlot -2

Charleston, KS - Feedlot

Charleston, KS - Feedlot

Charleston, KS - Buildings

Charleston, KS - Buildings

Charleston, KS - Grain Elevator

Charleston, KS - Grain Elevator

Cimarron, KS - Cimarron Crossing Park

Cimarron, KS - Cimarron Crossing Park

Cimarron, KS - Grain Elevator

Cimarron, KS - Grain Elevator

Cimarron, KS - Gray County Courthouse

Cimarron, KS - Gray County Courthouse

Cimarron, KS - Main Street

Cimarron, KS - Main Street

Copeland, KS - Main Street

Copeland, KS - Main Street

Ensign, KS - Street

Ensign, KS - Street

Ensign, KS - Buildings

Ensign, KS - Buildings

Ingalls, KS - Church

Ingalls, KS - Church

Ingalls, KS

Ingalls, KS

Ingalls, KS - Buildings

Ingalls, KS - Buildings

Ingalls, KS - Museum

Ingalls, KS - Museum

Montezuma, KS - View

Montezuma, KS - View