56 photos

Durham, KS - Baptist Church

Durham, KS - Baptist Church

Durham, KS - Landscape

Durham, KS - Landscape

Durham, KS - Main Street

Durham, KS - Main Street

Durham, KS - Main Street Buildings

Durham, KS - Main Street Buildings

Durham, KS - Old School

Durham, KS - Old School

Durham, KS - Post Office

Durham, KS - Post Office

Florence, KS - Main Street

Florence, KS - Main Street

Florence, KS - Main Street Buildings

Florence, KS - Main Street Buildings

Florence, KS - Main Street Buildings - 2

Florence, KS - Main Street Buildings - 2

Florence, KS - Main Street Buildings - 3

Florence, KS - Main Street Buildings - 3

Florence, KS - Main Street Buildings - 4

Florence, KS - Main Street Buildings - 4

Florence, KS - Methodist Church

Florence, KS - Methodist Church

Florence, KS - Old Church

Florence, KS - Old Church

Florence, KS - Old Garage

Florence, KS - Old Garage

Florence, KS - St. Patrick Catholic Church

Florence, KS - St. Patrick Catholic Church

Florence, KS - Stone Building & Fence

Florence, KS - Stone Building & Fence

Florence, KS - Stone House

Florence, KS - Stone House

Goessel, KS - Mural

Goessel, KS - Mural

Goessel, KS - Store

Goessel, KS - Store

Hillsboro, KS - Main Street

Hillsboro, KS - Main Street